The POLAR collaboration consists of:

 • Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences

  Tianwei bao, Junying Chai, Yongwei Dong, Minnan Kong, Siwei Kong, Lu Li, Jiangtao Liu, Xin Liu, Haoli Shi, Liming Song, Jianchao Sun, Ruijie Wang, Xing Wen, Bobing Wu, Hanhui Xu, Laiyu Zhang, Li Zhang, Shuangnan Zhang, Xiaofeng Zhang, Yongjie Zhang
  Address: Yuquan Rd. 19B, Shijingshan district, Beijing
  Phone: +86-10-88236415
  Email: wubb@ihep.ac.cn

 • DPNC, University of Geneva, Geneva, Switzerland

  F. Cadoux, N. De Angelis, M. Kole, H.C. Li, X. Wu Email: Merlin.Kole@unige.ch

 • Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland

  Hualin Xiao, R. Marcinkowski, W. Hajdas Email: Wojtek.Hajdas@psi.ch

 • ISDC Data center for Astrophysics, University of Geneva, Geneva, Switzerland

  N. Produit Email: Nicolas.Produit@unige.ch

 • National Centre for Nuclear Research, Swierk, Poland

  T. Batsch, A. Zwolinska, J. Szabelski, D. Rybka Email: dominik.rybka@ncbj.gov.pl

Old Collborators: S. Orsi, D. Hass, N. Cernuda, C. Leluc, N. Gauvin, I. Traseira, A. Rutczynska, M. Pohl, D. Rapin, T. Bernasconi

Contact information

Department of Astronomy - Ecogia
University of Geneva
Faculty of Science

Chemin d'Écogia 16
CH-1290 Versoix
Switzerland

Tel: +41 22 37 92 100
Fax: +41 22 37 92 133