June 2019

In 2019 we have published several papers:

- a paper on the cosntruction of the detector

Auteurs
N Produit, TW Bao, T Batsch, T Bernasconi, I Britvich, F Cadoux, I Cernuda, JY Chai, YW Dong, N Gauvin, W Hajdas, M Kole, MN Kong, R Kramert, L Li, JT Liu, X Liu, R Marcinkowski, S Orsi, M Pohl, D Rapin, D Rybka, A Rutczynska, HL Shi, P Socha, JC Sun, LM Song, J Szabelski, I Traseira, HL Xiao, RJ Wang, X Wen, BB Wu, L Zhang, LY Zhang, SN Zhang, YJ Zhang, A Zwolinska
Date de publication
2018/1/1
Revue
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
Volume
877
Pages
259-268
Éditeur
North-Holland

- Calibration papers

Auteurs
Zhengheng Li, Merlin Kole, Jianchao Sun, Liming Song, Nicolas Produit, Bobing Wu, Tianwei Bao, Tancredi Bernasconi, Franck Cadoux, Yongwei Dong, Minzi Feng, Neal Gauvin, Wojtek Hajdas, Hancheng Li, Lu Li, Xin Liu, Radoslaw Marcinkowski, Martin Pohl, Dominik K Rybka, Haoli Shi, Jacek Szabelski, Teresa Tymieniecka, Ruijie Wang, Yuanhao Wang, Xing Wen, Xin Wu, Shaolin Xiong, Anna Zwolinska, Li Zhang, Laiyu Zhang, Shuangnan Zhang, Yongjie Zhang, Yi Zhao
Date de publication
2018/8/21
Revue
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
Volume
900
Pages
8-24
 
 
Auteurs
M Kole, ZH Li, N Produit, T Tymieniecka, J Zhang, A Zwolinska, TW Bao, T Bernasconi, F Cadoux, MZ Feng, N Gauvin, W Hajdas, SW Kong, HC Li, L Li, X Liu, R Marcinkowski, S Orsi, M Pohl, D Rybka, JC Sun, LM Song, J Szabelski, RJ Wang, YH Wang, X Wen, BB Wu, X Wu, HL Xiao, SL Xiong, L Zhang, LY Zhang, SN Zhang, XF Zhang, YJ Zhang, Y Zhao
Date de publication
2017/11/11
Revue
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
Volume
872
Pages
28-40
Éditeur
North-Holland

Results:

Auteurs
Shuang-Nan Zhang, Merlin Kole, Tian-Wei Bao, Tadeusz Batsch, Tancredi Bernasconi, Franck Cadoux, Jun-Ying Chai, Zi-Gao Dai, Yong-Wei Dong, Neal Gauvin, Wojtek Hajdas, Mi-Xiang Lan, Han-Cheng Li, Lu Li, Zheng-Heng Li, Jiang-Tao Liu, Xin Liu, Radoslaw Marcinkowski, Nicolas Produit, Silvio Orsi, Martin Pohl, Dominik Rybka, Hao-Li Shi, Li-Ming Song, Jian-Chao Sun, Jacek Szabelski, Teresa Tymieniecka, Rui-Jie Wang, Yuan-Hao Wang, Xing Wen, Bo-Bing Wu, Xin Wu, Xue-Feng Wu, Hua-Lin Xiao, Shao-Lin Xiong, Lai-Yu Zhang, Li Zhang, Xiao-Feng Zhang, Yong-Jie Zhang, Anna Zwolinska
Date de publication
2019/1/14
Revue
Nature Astronomy
 
Authors
J Michael Burgess, M Kole, F Berlato, J Greiner, G Vianello, N Produit, ZH Li, JC Sun
2019/1/15
A&A 627, A105 (2019)
arXiv preprint arXiv:1901.04719